Retningslinjer

Moss og Omegn Kvinneråd


RETNINGSLINJERLover for Moss og Omegn Kvinneråd

Revidert 21.03.2013


                                 §   1

Generelle bestemmelser

Navn: Moss og Omegn Kvinneråd

Dette gjelder for Moss og de omkringliggende kommuner.                                 §   2


FORMÅL:

Styrke kvinners rettigheter og å ivareta kvinners interesser, samt kjennskap til og ansvar for samfunnsspørsmål.

Kvinnerådet har videre som formål å drifte Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home-Start Familiekontakten.


                                 §   3


1.Moss og Omegn Kvinneråd ( senere bare kalt Kvinnerådet) er upolitisk.

2.Kvinnerådet består av enkeltmedlemmer og foreninger i Moss og omegn som har kvinnelige medlemmer

3.Hver av de tilsluttede foreninger kan være representert på årsmøtet med 2 medlemmer som har stemmerett            §   4

Foreninger/enkeltpersoner som ønsker å stå tilsluttet Kvinnerådet som medlem bør gjøres kjent med sammenslutningens lover og retningslinjer.


     §    5

KONTINGENT.

1.Foreninger og enkeltmedlemmers kontingent fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

2.Foreningene betaler en årlig kontingent som beregnes på grunnlag av foreningenes medlemstall pr. 31. desember året før. Foreningene betaler for max 40 medlemmer                   §    6

1.Kvinnerådet ledes av et styre som velges av årsmøtet blant rådets medlemmer.

Styret består av minst 5 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.

Det velges 1 representant fra de ansatte på Velferdssentralen og 1 representant fra de frivillige på Frivilligsentralen med uttalerett i styret.

Daglig ledere ved Velferdssentralen og Frivilligsentralen møter på alle styremøter.

Daglige ledere ved Hverdagsliv for eldre og Home Start møter etter behov


2.Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år.

Styremedlemmene kan tre ut skiftevis 2 og 3, første gang ved loddtrekning etter 1 års funksjonstid.

Vararepresentantene velges for 1 år

Gjenvalg kan finne sted.


3.Styremøte holdes foran hvert årsmøte og ellers når styret finner det påkrevet.


4.Styret representerer Kvinnerådet utad, forvalter Kvinnerådets midler og innkaller til medlemsmøter.                                        §     7


1.Årsmøtet holdes hvert år innen 1. april

Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen følger dagsorden for årsmøtet.


2.Årsmøtet behandler


a)Godkjenning av innkallingen

b)Valg av møteleder

c)Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

d)Valg av tellekomite

e)Årsmeldinger

f)Reviderte regnskaper

g)Fastsettelse av kontingent

h)Valg av styre med vararepresentanter

i)Valg av revisor

j)Valg av valgkomite

k)Innkomne forslag  - som på forhånd er behandlet av styret.

Forslag må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet.

l)årsplan


3.Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis 2/3 av medlemmene eller styret forlanger det     


                                          §    8

LOVENDRINGER.

1.Forslag om endringer av lovene må ha kommet inn til styret innen utgangen av året før årsmøtet avholdes. Forslaget må være skriftlig.


2.Styrets uttalelse om forslaget sendes de tilsluttede ledd og enkeltmedlemmene senest 1 måned før årsmøtets behandling.


3.Lovendringsforslag behandles av årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for at endring er vedtatt.                                        §    9


      Drifting av aktivitetene.

1.Kvinnerådet er juridisk eier og ansvarlig for driften av Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home-Start. Kvinnerådets styre fungerer som styre for Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home- Start


2.Driften av Velferdssentralen , Hverdagsliv for eldre og Home-Start finansieres hovedsakelig av tilskudd fra Moss kommune.


3.Driften av Frivilligsentralen finansieres hovedsakelig av tilskudd fra Staten og Moss kommune.


4.Det er styrets ansvar å utarbeide arbeidsinstruks for de daglige lederne.


                                        §    10

     

        OPPLØSNING.

1.Vedtak om oppløsning av Kvinnerådet må for å være gyldig fattes av 2 påfølgende ordinære årsmøter. Det kreves 2/3 flertall for oppløsning.

2.Kvinnerådets eventuelle midler ved oppløsningen bør fordeles etter forslag fra styret og etter vedtak på årsmøtet.         


Copyright © All Rights Reserved